Privacybeleid

Groepspraktijk Minerva hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons privacybeleid geven we heldere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Groepspraktijk Minerva houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat:

 • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze door u zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • wij u vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Groepspraktijk Minerva zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van patiënten/cliënten worden door Groepspraktijk Minerva verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • patiëntgegevens vastleggen ten behoeve van het behandelproces
 • cliëntgegevens vastleggen ten behoeve van (medische) training
 • patiënt- en cliëntgegevens vastleggen ten behoeve van facturering
 • patiëntgegevens vastleggen ten behoeve van overleg met andere zorgverleners, alleen na toestemming van de patiënt
 • patiëntgegevens vastleggen ten behoeve van waarneming door een andere fysiotherapeut

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de behandelovereenkomst of het abonnement.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Groepspraktijk Minerva de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • volledige naam en adresgegevens
 • (zakelijk) telefoonnummer
 • (zakelijk) e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • gezondheidsgegevens
 • verzekeringsgegevens
 • burgerservicenummer
 • ID- of paspoortnummer

 

Uw persoonsgegevens worden door Groepspraktijk Minerva opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. Tevens geldt een bewaartermijn van vijftien jaar conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Verwerking van persoonsgegevens van zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Groepspraktijk Minerva verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • uitwisselen van patiëntgegevens ten behoeve van overleg over de behandeling.

 

Grondslag voor deze gegevens is:

 • verwijzing van een patiënt.

 

Voor de bovenstaande doelstelling kan Groepspraktijk Minerva de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • volledige naam en adresgegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • Agb-code
 • instelling waar u aan verbonden bent.

 

Uw persoonsgegevens worden door Groepspraktijk Minerva opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(e)n:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. Tevens geldt een bewaartermijn van vijftien jaar conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelstellingen.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD)
 • verzorgen van de (financiële) administratie
 • verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken
 • verwerken van declaraties of banktransacties

 

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Groepspraktijk Minerva bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Groepspraktijk Minerva van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • we hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • we anonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • onze medewerkers zijn zich bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens en hebben daartoe ook een geheimhoudingsverklaring getekend.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Dit verzoek dient u schriftelijk in te dienen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan een dergelijk verzoek.

U hebt toestemming gegeven voor verwerking van uw persoonsgegevens door Groepspraktijk Minerva. U hebt altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij proberen de klacht met elkaar op te lossen. Mocht dat niet lukken dan hebt u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Groepspraktijk Minerva
Olympiaplein 99
1077 CT Amsterdam
020 – 662 61 92
info@groepspraktijkminerva.nl