Privacyreglement

Uw fysiotherapeut/manueel therapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsregistratie van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Sinds mei 2009 geldt ook in de gezondheidszorg een identificatieplicht en moet u zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Dit geldt ook voor kinderen.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig om met uw gegevens. Daarom hebben wij (naast de genoemde wet) een aantal regels vastgelegd in ons privacyreglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:
1. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijv. de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
2. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen.
3. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
4. Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven, nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt.
5. Nadat de patiënt is uitbehandeld , worden de gegevens tenminste 10 jaar zodanig gearchiveerd, dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
6. Indien u van mening bent, dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit kenbaar maken via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk.